Algemene Voorwaarden DyonneHolly

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online programma’s en persoonlijke- en groepscoachings programma’s / trajecten die door Dyonne van Baarle-Knuist worden georganiseerd en aangeboden. Dyonne van Baarle-Knuist biedt online programma’s aan en verzorgt coachingsprogramma’s of trajecten, zowel in groepsverband als 1 op 1. Deelnemers die toegang kopen tot een een online programma of een coachprogramma / traject aangaan, gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Verwachtingen

Op mijn website staat voor online programma of programma/ traject omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Betaling

Jij dient de facturen van Dyonne van Baarle-Knuist binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Dyonne van Baarle-Knuist is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien je in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is ben je van rechtswege in verzuim en dan ben je een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Je bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Dyonne van Baarle-Knuist verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als je in verzuim bent, dan behoudt Dyonne van Baarle-Knuist zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

Indien je met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Dyonne van Baarle-Knuist gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Dyonne van Baarle-Knuist om schadevergoeding te vorderen.

Annulering één-op-één of groeps- begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken, Master Mind- of individuele sessies

In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heb jij (de deelnemer / coachee / mentee) het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, ben je de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Dyonne van Baarle-Knuist wacht maximaal 15 minuten vanaf de start van een geplande sessie. Ben je binnen deze tijd niet in de sessie, komt deze te vervallen.

Annulering online programma

Je annulering van het online programma dient schriftelijk gedaan te worden en binnen 15 dagen na aanmelding binnen te zijn.

Bij annulering na 15 dagen na aanmelding ben je de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

Indien de overeenkomst een langlopend programma of traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door jou als coachee / mentee vóór aanvang van het traject dat je tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos kunt annuleren, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste sessie ben je de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Dyonne van Baarle-Knuist aanleiding is om anderszins over een te komen.

Annulering dient uitsluitend per – door Dyonne van Baarle-Knuist bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Dyonne van Baarle-Knuist.

Gezondheid

Wanneer je deelneemt aan een live sessies in trajecten/programma’s dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Dyonne van Baarle-Knuist.

Aansprakelijkheid

Dyonne van Baarle-Knuist doet er alles aan om live sessies in trajecten/programma’s voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een live sessie is voor eigen risico van de deelnemer. Dyonne van Baarle-Knuist is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een sessie, online programma of coachprogramma / traject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Dyonne van Baarle-Knuist kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Mijn live evenementen en (online) coachingsprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te empoweren zodat jij een zuivere liefdevolle verbinding met jezelf en je kind(eren) kan maken. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis en informatie is geheel aan jou. Ik wil en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die Dyonne van Baarle-Knuist aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in een programma, traject live event, masterclass, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Dyonne van Baarle-Knuist) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen!

Versie: 2023